Mở khóa tài chính toàn diện với nhận dạng kỹ thuật số và xác minh sinh trắc học